Prípadné reklamácie vybavujeme podľa reklamačného poriadku v súlade s Občianskym zákonníkom a v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Pri zasielaní reklamácie prosím nezabudnite priložiť kópiu predajného dokladu. 

Kupujúci je povinný bezodkladne po dodávke tovar skontrolovať a oznámiť predávajúcemu prípadné škody. Zistené poškodenie oznámi kupujúci predávajúcemu elektronickou poštou na adresu reklamacie@postelnyobchod.sk alebo telefonicky na čísle +420 725 026 026.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je potrebné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal všetky doklady, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, napr. faktúru a pod. V prípade, že kupujúci predávajúcemu vracia poškodený tovar, je potrebné aby kupujúci predávajúcemu odovzdal tovar kompletný a v takom stave, akom ho obdržal od predávajúceho.

Predávajúci po obdržení reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví alebo podá kupujúcemu správu o priebehu vybavovania jeho reklamácie.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako jako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.
Na škody tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka.

Reklamovaný tovar musí kupujúci zaslať doporučene (nie na dobierku - tá nebude prijatá) na adresu:

Podpěrová s.r.o., Dobrovodská 2284, 370 06 České Budějovice, Česká republika